നീ .......

" നീ കാട്ടിയ കാഴ്ചകൾ
നീ തന്ന ഓർമ്മകൾ
മിന്നലായ് പ്രണയം
അറിയപ്പെടാത്ത കാലം
സ്പർശം മടിച്ചപ്പോൾ നൊമ്പരം
ഉരുവിട്ട വാക്കുകൾക്ക് മീതെ മൗനം
വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ നോവ്‌ "

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നമ്മൾ

നുറുങ്ങുകൾ 4