നുറുങ്ങുകൾ 2

അകലാനാകില്ലെന്ന
സത്യമെന്ന നോവ്
ഒന്നായെങ്കിലെന്ന
സ്വപ്നമെന്നും ബാക്കി
ഇണചേർന്നിരുന്ന
നിമിഷങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗം
പണിയാതെപോയ
മൺകുടിലിൽ ശേഷം
മെഴുകാൻ മറന്ന
തറയിൽ ശിവപാർവതി .

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നമ്മൾ

നുറുങ്ങുകൾ 4