ഒരു ആവലാതി

കേരളം കത്തുന്നു
പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ
കുടിവെള്ളപ്പൈപ്പിൽ
കാലം നോക്കിവരുന്ന
നീർച്ചാലുകൾ ആശ്വാസം
പച്ചപ്പരിഷ്‌ക്കാരി
എസിയും കണ്ടുമടുത്തു
ബാങ്കുകൾക്ക് പുത്തൻ ഇരകൾ
പുതുലോണുകൾ
കറണ്ട് ബില്ലടക്കാനും
ഇനിവരും സർക്കാർ
ഈ ലോണും എഴുതിത്തള്ളുമോ !

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നമ്മൾ

നുറുങ്ങുകൾ 4