നമ്മൾ

സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട മുഖമല്ല
നിശ്ചയം......
പ്രണയമെന്നിൽ കോറിയ
ആത്മാവ്.......
നിശിതമെന്നിൽ വിതച്ച
വിരഹവും......
കുറച്ചതില്ല ഒട്ടുമെൻ
പ്രണയവും.....
അറിക ഇന്നീ വൈകിയ
വേളയിൽ......
മൂക്കുകയർ മുറുകുന്നതറിഞ്ഞിട്ടും
അറിയാതെ.....
കാലം വിതച്ച വേർപാട്
തിരുത്തുവാൻ.....
അറിയാതെ വരുത്തിയതക്ഷര
പിശകതും ......
എല്ലാമറിയുമ്പോൾ നാമെന്ന
സത്യവും......
വിരലുകൾ കോർത്തിനിയൊന്നായ്
നടന്നിടാം.

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നുറുങ്ങുകൾ 4