നുറുങ്ങുകൾ 4

നിന്നിലൊരിക്കൽ
സ്നേഹമായിരുന്നു....
പ്രണയമായിരുന്നു...
അന്ന് നിന്നിലെ
കാമം തേടി ഞാനലഞ്ഞു !

ഒന്നാകാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ
നീ പ്രണയമായിരുന്നു .
അറിഞ്ഞുകൊണ്ടകന്നപ്പോൾ,
പിന്നെയുമടുത്തപ്പോൾ
നീ കാമമായിരുന്നു .

നിന്നിലിപ്പോൾ
കാമമാണ്......
രതിഭാവമാണ്......
ഇന്ന് നിന്നിലെ
പ്രണയം തേടി ഞാൻ വലഞ്ഞു !

ക്ഷമ തരു പ്രണയമേ
വയ്യ; ഇനി വയ്യ
പ്രണയത്തിൻ പേരിട്ട
കാമം ഭരിക്കുന്ന 
മടിത്തട്ടിൽ മയങ്ങുവാൻ.

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നമ്മൾ

നുറുങ്ങുകൾ 2