നുറുങ്ങുകൾ 5

" നിനക്കു വേണ്ടയെന്നായപ്പോൾ
  അകന്നു മാറിയതും എന്റെ തെറ്റ്!
  അകന്നു മാറിയ നൊമ്പരം പങ്കിടാൻ
  അടുത്തു വന്നതും എന്റെ തെറ്റ്!"

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നമ്മൾ

നുറുങ്ങുകൾ 2