കടൽ....ചെറുവാക്കുകളിൽ......

കടൽ മനുഷ്യനെപ്പൊൽ
ആഴം മനസ്സുപോൽ
കാണാക്കാഴ്ചകൾ
അനവധി നിരവധി
ഓരോ തിരയും
പുതുസ്വഭാവങ്ങൾ
ആടയാഭരണങ്ങൾ
മേനിക്കോ മനസ്സിനോ
ചേർത്തണയ്ക്കുമ്പോൾ
മരണം മുഖാമുഖം.

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നമ്മൾ

നുറുങ്ങുകൾ 4