മുറതെറ്റിവന്നൊരാ
മഴപൊലെയിന്നെൻ
കവിളിലൂടോഴുകി
നിണത്തിൻറെ ചാലുകൾ!

Comments

Popular posts from this blog

നമ്മൾ

മതിഭ്രമം

നുറുങ്ങുകൾ 2