എൻറെ പ്രണയം

 പ്രണയമെന്നെ നയിക്കുന്നു
പ്രണയമെന്നെ ഭരിക്കുന്നു
പ്രണയമില്ലാ നിമിഷാർദ്ധം പോലും
മൃതിയുടെ നിഴൽ വീണ് കറുക്കട്ടെ

ഞാനും നീയുമില്ലാത്ത പ്രണയം
ഋതുഭേദങ്ങളില്ലാത്ത പ്രണയം
നാമെന്ന സത്യം ഒന്നായ്പ്പിണയവേ
നാഗങ്ങൾ പോലും നാണിച്ചു പോകുന്നു

നിശിതമല്ലാത്ത ചേഷ്ടകൾ
നിശ്ചയിച്ചുറക്കാത്ത നേരങ്ങൾ
എല്ലാം നയിക്കുന്നതൊന്നിലെക്കായ് നമ്മെ
സ്വാർത്ഥമെൻ പ്രണയം നിനക്കായ് മാത്രം

നിൻറെ മിഴികളിൽ തുളുമ്പുന്ന കാമവും
നിൻ മുടിച്ചുരുളിലെ ഇടറും ജലകണങ്ങളും
നിൻ അണിവയറിലെ ചെറു രോമരാജിയും
നിലയ്ക്കാത്ത ഒഴുക്കായി മാറ്റുന്നെൻ പ്രണയം

കാമവും രതിയും ഇഴചേർന്ന പ്രണയം
നിറങ്ങൾ നീരാടിയ സർപ്പക്കളങ്ങളിൽ
ആണും പെണ്ണും ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ
സുഖനിർവൃതി, ചുണ്ടിൽ മന്ദഹാസവും.

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നമ്മൾ

നുറുങ്ങുകൾ 4