നുറുങ്ങുകൾ 1

പഴികളൊക്കെയും
കയ്യെത്തുംദൂരത്തില്ലയെന്ന
നിരാശയുളവാക്കിയവ.
യാത്രകളെല്ലാം നിന്നിൽ
തുടങ്ങി നിന്നിലൊടുങ്ങുന്നു.
നീ കാണാത്ത നിഴലായ്
അറിയാത്ത സ്പർശമായ്.
സന്ധ്യയുടെ ചെമപ്പിൽ
ഒടുക്കം നിന്നിലെ സിന്ദൂരമായ്.

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നമ്മൾ

നുറുങ്ങുകൾ 4