നുറുങ്ങുകൾ 3

ഇന്നലെകളിലെ ഇന്നിൽ
ചേരാൻ മറന്ന നാം
ഇന്നുകളുടെ നിഴലിൽ
ഇന്നും നാളെയും പരതുന്നു
കൈവിട്ട ഇന്നിൻറെ
ഗദ്ഗദം ബാക്കിയായി
ഇനി നാളെതൻ മടിത്തട്ടിൽ ......

Comments

Popular posts from this blog

മതിഭ്രമം

നമ്മൾ

നുറുങ്ങുകൾ 2